Quantcast Calling SQL Server stored procedures from Microsoft.NET

Calling SQL Server stored procedures from Microsoft.NET

by Neon Quach 21. Tháng Năm 2009 23:42

Giới thiệu :

Mình cho rằng người đọc phải biết cách làm thế nào để viết 1 thủ tục (stored procedure) trong SQL Server . Quyết tâm của mình làm diễn tả các cách khác nhau của việc gọi 1 stored procedure. Và mình cố gắng diễn đạt 1 cách thật đơn giản.

Nền tảng Cơ bản :

Mình muốn tạo 1 trang asp.net mà sẽ truyền các tham số vào 1 stored procedure để xử lý dữ liệu vào 1 cở sở dữ liệu nào đó. Mình rất ngạc nhiên rằng là mình không thể nào tìm thấy 1 thí dụ trực tuyến nào thông qua google. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy mình viết bài viết này .

Việc sử dụng đoạn mã :
Đâu tiên mình muốn cho các bạn thấy là làm như thế nào mà chúng ta có thể gọi 1 stored đơn giản và không có tham số đầu vào. Để làm được điều đó CSDL của bạn phải có 1 stored đơn giản được đặt tên là SP1. Cho nên chúng ta có thể gọi stored bằng cách này :Và bây giờ mình muốn cho các bạn thấy 1 thí dụ làm thế nào chúng ta có thể gọi 1 stored với tham số đầu vào. Đặt là @Param1 cho tham số đầu tiên và @Param2 cho tham số thứ 2. Có thể xem đoạn mã sau :Trong cách ở trên chúng ta có thể gọi stored với tham số. Nếu 1 ai đó khảo xát đoạn mã trên thì họ sẽ thấy rằng mình đả gắn tham số đầu tiên vào và kế đến là tham số thứ 2, cái mà không có hiệu quả nếu họ nghỉ về việc dùng lại.

Bây giờ sự lo lắng của mình là làm thế nào mình viết 1 phương thức mà nó thực thi 1 stored và có thể dùng lại được . Cách tiếp cận cùa mình là trong mổi ứng dụng chúng ta sử dụng các lớp tiện ích chung. Có lẻ là utility/DB utility, cho nên bạn có thể viết 1 class tỉnh DB utility có thề đặt tên là ExecSP:


Phương thức trên nhận vào 3 đối số , cái đầu tiên là tên của stored, cái thứ 2 là thêm của tham số cần gọi, cái còn lại là giá trị tương ứng của nó.

Bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để gọi phương thức đó từ UI (Users Interface) .Cũng như bạn có thề gọi phương thức tình trên mà không có tham số truyền vào như sau :Chú ý : Chuổi kết nối các bạn nên lưu vào File Web.config. Và nên sử dụng using block khi khởi tạo các đối tượng.

Happy programming!

Tags:


Categories: sql | vs .net | c#

blog comments powered by Disqus

Powered by BlogEngine.NET 2.8.2.1 - Eco Theme by n3o Web Designers