Quantcast Giải phương trình bậc nhất bằng Console C#

Giải phương trình bậc nhất bằng Console C#

by Neon Quach 10. Tháng Mười 2009 04:26

Chắc hẳn ai cũng đã từng giải phương trình bậc nhất bằng các ngôn ngữ lập trình chẳng hạn như : pascal , C , C++ ... thậm chí cả C# , nhưng nói chung để giải 1 bài toán phương trình bậc nhất là không khó , nhưng nó có 1 quy luật chung , nếu các bạn nắm được quy luật ấy thì bất kỳ ngôn ngử lập trình nào , từ mới cho đến củ , mình cũng thực hiện được .

Phương trình bậc nhất có dạng : ax + b = 0 

Thuật toán (cách giải) giải phương trình bậc nhất : ax + b = 0, ta đi qua các bước:

Bước 1: Nhập vào 2 hệ số a và b . ( kiểm tra giá trị nhập ) 

Bước 2: Xét điều kiện a = 0 hay không ?

Nếu đúng là a = 0, thì đi đến bước 3. Nếu không, nghĩa là a khác 0, thì đi đến bước 4.

Bước 3 : Tính nghiệm cho phương trình ( x=-b/a ) . Đi đến bước 5 .

Bước 4 : Kiểm tra b = 0 hay không ?

Nếu b = 0, thì báo phương trình có vô số nghiệm. Ði đến bước 5.
Nếu b <> 0, thông báo phương trình vô nghiệm. Ði đến bước 5.

Bước 5 : Dừng chương trình , xem kết quả .Thể hiện bằng ngôn ngữ C# : Mở 1 dự án Console , tên tùy chọn .

using System;

namespace PhuongTrinhBacNhat
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Trinh bay 2 bien a va b luu 2 giatri a va b 
            // Nhan ket qua tu nguoi dung nhap vao 
            Console.Write("Nhap vao he so a :");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap vao he so b :");
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
                else
                    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem ");
            else
            {
                int ketqua = -b / a;
                Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem la x = {0}",
                ketqua.ToString());
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


Để chắc chắn rằng là bắt buộc người dùng phải nhập vào 1 số nguyên , còn không không thì khi người dùng nhập vào là chuổi ký tự thì thông báo lổi . Ta dùng cú pháp try ....catch như sau :

using System;
namespace PhuongTrinhBacNhat
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Trinh bay 2 bien a va b luu 2 giatri a va b 
            // Nhan ket qua tu nguoi dung nhap vao 
            int a = 0;
            int b = 0;
            try
            {
                Console.Write("Nhap vao he so a :");
                a = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.Write("Nhap vao he so b :");
                b = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Gia tri nhap khong hop le ");
                return;
            }
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
                else
                    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem ");
            else
            {
                int ketqua = -b / a;
                Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem la x = {0}",
                ketqua.ToString());
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

Chạy chương trình ( F5 ) , nhập a và b và nhận kết quả .

Tags: ,


Categories: vs .net | c#

blog comments powered by Disqus

Powered by BlogEngine.NET 2.8.2.1 - Eco Theme by n3o Web Designers