Quantcast các thống kê hấp dẫn của .net framework 4

các thống kê hấp dẫn của .net framework 4

by Neon Quach 13. Tháng Bảy 2010 04:13

Có đến 44.346 kiểu (được load từ 130 assemblies), trong đó có 33.152 lớp, 2.398 interfaces, 4.828 kiểu liệt kê (enum) và 3.968 kiểu cấu trúc.

Xem phân tích thống kê đầy đủ ở dưới đây:Trong số 33.152 lớp có đến 564 là kiểu biệt lệ (exceptions) bao gồm 428 là public và 136 biệt lệ không public.Reference

Tags:


Categories: net framework

blog comments powered by Disqus

Powered by BlogEngine.NET 2.8.2.1 - Eco Theme by n3o Web Designers